1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: De door Commewijne River Lodges NV met haar River Cruiser Mi Gudu en haar Plantage Resort Frederiksdorp 
aangeboden en te leveren diensten betreffen:

 • Vaartochten met één of meer vaartuigen voor een aantal personen, al dan niet met gebruik van horecadiensten, 
  e.e.a. zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten;
 • Verblijf op Plantage Resort Frederiksdorp in één of meerdere van de lodges en gebruik van de gemeenschappelijke 
  faciliteiten waaronder restaurant, zwembad, Spa (sauna, fitness) en kinderspeeltoestellen, e.e.a. zoals nader 
  omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten;
 • Tours op en/of nabij Plantage Resort Frederiksdorp, al dan niet onder begeleiding van een gids. 

Opdrachtgever: 
De partij aan wie opdrachtnemer een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is 
aangegaan alsmede de personen ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan. 

Opdrachtnemer: 
Commewijne River Lodges NV die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of
diensten levert zoals hiervoor omschreven.


2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Rivercruiser Mi Gudu en Plantage Resort Frederiksdorp. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden 
kan slechts worden afgeweken doordat Commewijne River Lodges NV zulks schriftelijk bevestigt.

2.2. Een ieder die deelneemt aan en/of gebruik maakt van de door of namens Commewijne River Lodges NV aangeboden diensten en 
voorzieningen wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. 

2.3. Deze algemene voorwaarden worden geacht als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Commewijne River Lodges NV van toepassing te 
zijn op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten, de totstandkoming en/of uitvoering daarvan. Het 
een en ander tenzij door Commewijne River Lodges NV nadrukkelijk bevestigt dat er andere voorwaarden gelden.

2.4. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Commewijne River Lodges NV 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door of namens Commewijne River Lodges NV van documenten van opdrachtgever waarop 
dergelijke voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Commewijne River Lodges NV.


3. Aanbiedingen

3.1. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Commewijne River Lodges NV vrijblijvend 
en kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Algemene voorwaarden Commewijne River Lodges NV m.b.t. River Cruiser Mi Gudu en 
Plantage Resort Frederiksdorp

3.2. Commewijne River Lodges NV behoudt zich het recht voor een opdracht tot dienstverlening zonder vermelding van redenen te weigeren. 

3.3. Indien door Commewijne River Lodges NV voor de opdrachtgever een begin is gemaakt met de uitvoering van een opdracht, wordt de 
opdrachtgever geacht, vanaf de datum van uitvoering met Commewijne River Lodges NV een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform 
de daartoe gedane aanbieding.


4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke danwel elektronische bevestiging door Commewijne River Lodges NV aan de opdrachtgever 
dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst 
ook mondeling tot stand komen.

4.2. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Commewijne River Lodges NV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Commewijne River Lodges NV geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

4.3. Commewijne River Lodges NV bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen tussen beide partijen is 
overeengekomen.


5. Gewijzigde uitvoering

Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts in 
gewijzigde vorm of op een ander tijdstip kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg 
met de andere partij. Commewijne River Lodges NV wijst de wederpartij zo nodig dan op de financiële consequenties die redelijkerwijs voor rekening 
van de wederpartij komen.


6. Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot 
verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs tussen partijen te worden overeengekomen.


7. Annulering door de opdrachtgever

Gelieve contact op te nemen met : info.frederiksdorp@gmail.com

 


8. Betalingen

8.1. Betalingen door de opdrachtgever aan Commewijne River Lodges NV dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden zonder 
verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

8.2. Commewijne River Lodges NV behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen. 

8.3. Bij girale betaling geldt als datum van betaling, de dag van creditering van de girale rekening van Commewijne River Lodges NV, bij contante betaling geldt alleen 
de door Commewijne River Lodges NV uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling, 

8.4. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim zal zijn.


9. Kosten in geval van niet of niet tijdige betaling

9.1. Vanaf de datum van verzuim is de opdrachtgever een boete rente van 2% per maand verschuldigd over het totaal verschuldigde bedrag waarbij een gedeelte van 
de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Commewijne River Lodges NV alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de 
wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke hierdoor gemaakt c.q. gemaakt zullen worden door Commewijne River Lodges NV, te vergoeden. 

9.2. Alle kosten welk door Commewijne River Lodges NV worden gemaakt c.q. zal moet maken ten gevolge van het niet nakomen van opdrachtgever zijn verplichtingen 
en ter effectuering van de rechten van Commewijne River Lodges NV, komen voor rekening van de opdrachtgever. daaronder begrepen maar niet uitsluitend, alle 
buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder. Algemene voorwaarden Commewijne River Lodges NV m.b.t. 
River Cruiser Mi Gudu en Plantage Resort Frederiksdorp

9.3. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% (excl. OB) van het te vorderen bedrag per vordering. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso 
komen voor rekening van de opdrachtgever die van de gerechtelijke executie inbegrepen. 

9.4. Commewijne River Lodges NV heeft jegens de opdrachtgever, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd haar overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de 
wet, het recht:

 • onmiddellijke volledige betaling ter zake van de opdrachtgever te eisen voor alle met de 
  opdrachtgever lopende overeenkomsten ook als de betaling in termijnen is overeengekomen
 • haar prestatie(s), ook uit alle lopende overeenkomsten met de opdrachtgever, op te schorten
 • het een en ander onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
 • de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd op te zeggen/ beëindigen door een 
  van Commewijne River Lodges NV afkomstige schriftelijke verklaring;
 • alle lopende overeenkomsten met de opdrachtgever, ten aanzien waarvan deze niet in verzuim is, geheel of 
  voor zover niet uitgevoerd op te zeggen/ beëindigen middels een van Commewijne River Lodges NV 
  afkomstige schriftelijke verklaring;

9.5. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van opzeggen/beëindigen van de overeenkomst zoals hierboven onder d, kan Commewijne River Lodges NV te 
allen tijde haar genomen maatregel zoals hierboven opgesomd wijzigen.


10. Prijs

Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het 
sluiten van de overeenkomst is Commewijne River Lodges NV gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minder kosten de overeengekomen prijzen 
te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee de kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer maar niet uitsluitend begrepen: 
belastingen in binnen- of buitenland, lonen, prijzen- en wisselkoersveranderingen.


11. Vertrouwelijke informatie

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen 
treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.


12. Medewerking wederpartij

12.1. Opdrachtgever zal Commewijne River Lodges NV steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken die nodig is voor een goede en veilige dienstverlening. 

12.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Commewijne River Lodges NV is 
of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Commewijne River Lodges NV voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van 
Commewijne River Lodges NV leiden dan wel uiteindelijk tot de opzegging/beëindiging van de overeenkomst en is Commewijne Lodges N.V. gerechtigd alle kosten hierdoor ontstaan 
aan de opdrachtgever in rekening [worden gebracht] te brengen. Algemene voorwaarden Commewijne River Lodges NV m.b.t. River Cruiser Mi Gudu en Plantage Resort Frederiksdorp

12.3. De opdrachtgever dient de aanwijzingen van de (de medewerkers van) Commewijne River Lodges NV (River Cruiser Mi Gudu en Plantage Resort Frederiksdorp) onverwijld op te 
volgen. De toegang tot de boot, de steiger en/of Plantage Resort Frederiksdorp kan door Commewijne River Lodges NV zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit 
om welke reden dan ook noodzakelijk wordt geacht.

12.4. Van de aanvangstijd van de vaartochten en/of tours kan niet worden afgeweken. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor risico en rekening van 
de opdrachtgever. Op uitdrukkelijke en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de 
overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De duur van de vaartocht en/of tour zal dan zoveel ingekort kunnen worden als de vertraging 
heeft geduurd. Bij een eventuele verlenging van de tocht wordt de prijs automatisch en evenredig hoger en wordt dan berekend op basis van nacalculatie.


13. Klacht(en)

13.1. Onder klacht(en) wordt/worden verstaan alle grieven van de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en/of ten aanzien van de facturen door, van/of 
namens Commewijne River Lodges NV.

13.2. Een klacht wordt slechts in behandeling genomen indien deze onmiddellijk geuit wordt aan de manager of een van de gidsen van het resort.

13.3. Geringe en in het dagelijkse verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor klachten opleveren.

13.4. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet opgeschort.

13.5. Indien binnen de onder 13.2 genoemde termijn e de opdrachtgever niet zijn/haar klacht bij Commewijne Lodges N.V. heeft ingediend c.q. heeft gereclameerd, wordt de 
opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke c.q. te laat indienen van een dergelijke (klacht)melding vervallen alle vermeende 
aanspraken van de opdrachtgever uit hoofde van zulke klacht(en).


14. Aansprakelijkheid voor schade

14.1. Commewijne River Lodges NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk 
voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de opdrachtgever, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet van 
Commewijne Lodges N.V. en/of haar werknemers. 

14.2. In alle gevallen waarin Commewijne River Lodges NV gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op de grond van de 
betreffende overeenkomst door of namens Commewijne River Lodges NV aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (excl. BTW) 

14.3. Na de klachtentermijn als bedoeld in artikel 13.2 aanvaardt Commewijne River Lodges NV géén aansprakelijkheid meer voor haar eventuele tekortkomingen van haar zijde tenzij er 
een schriftelijk overeengekomen garantie geldt welke anders bepaald. Algemene voorwaarden Commewijne River Lodges NV m.b.t. River Cruiser Mi Gudu en Plantage Resort Frederiksdorp

14.4. Commewijne River Lodges NV aanvaardt uitdrukkelijk geen énkele aansprakelijkheid ten aanzien van alle personen die Commewijne River Lodges NV bij de verlening van haar diensten 
heeft ingeschakeld. 

14.5. De rechtsvordering van de opdrachtgever tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één (1)jaar na uitvoering van 
de desbetreffende overeenkomst.

14.6. Opdrachtgever vrijwaart Commewijne River Lodges NV voor alle schade, immateriële schade daaronder begrepen, die derden, door toedoen van opdrachtgever of personen waarvoor 
opdrachtgever verantwoordelijk kan worden gehouden, mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 

14.7. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord of op het resort gebrachte passagiers en/of personen. Opdrachtgever dient voor eigen 
risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten. 

14.8. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor schade vanwege het verloren gaan en/of het beschadigen van eigendommen en bezittingen van River Cruiser Mi Gudu en van het Plantage 
Resort Frederiksdorp welke is veroorzaakt door de opdrachtgever of personen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk kan worden gehouden.


15. Overmacht

15.1. Commewijne River Lodges N.V. is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te verwijten aan diens 
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals maar niet uitsluitend in geval van: stormschade, natuurrampen, belemmering 
door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, traditionele stammen en of traditionele cultuur, oorlog, werkstaking, brand, storing en ongevallen in het bedrijf (van derden), alsmede 
tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Commewijne River Lodges NV gebruikt maakt

15.2. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, 
a. zal door Commewijne Lodges N.V. de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort ;
b. indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft geduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan elk der partijen de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk opzeggen/beëindigen.
c. Dit recht tot opzegging/beëindiging vervalt indien, voordat er gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid tot opzegging, zoals aangegeven onder b van dit artikel, , de verbintenis, waarvan de 
nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen 

15.3. In geval van opzegging/beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht komen de verplichtingen uit de overeenkomst ten einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door 
Commewijne River Lodges NV reeds gedeeltelijk is nagekomen, de opdrachtgever een evenredige gedeelte van de overeengekomen prijs aan Commewijne River Lodges NV verschuldigd is c.q. zal blijven. 

15.4. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.


16. Opschorting en beëindiging

Algemene voorwaarden Commewijne River Lodges NV m.b.t. River Cruiser Mi Gudu en Plantage Resort Frederiksdorp

16.1. Indien naar het oordeel van Commewijne River Lodges NV de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Commewijne River Lodges NV op elk moment nadere zekerheid 
dan wel vooruitbetaling van één of alle overeengekomen bedragen verlangen, bij gebreke waarvan Commewijne River Lodges NV het recht heeft de uitvoering van de op te schorten dan wel op te zeggen 
c.q. te beëindigen.

16.2. Ingeval de opdrachtgever: een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, er surseance van betaling is aangevraagd [aanvraagt], in staat van faillissement wordt verklaard, 
de beschikking over zijn/haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, er door derden (crediteuren) beslag op het vermogen of deel daarvan wordt gelegd, heeft Commewijne River Lodges NV het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring op te zeggen c.q. te beëindigen, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding 
van schade, kosten en rente. 

16.3. Indien Commewijne River Lodges NV gebruik maakt van haar in het voorgaande lid 16.1 en lid 16.2 genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks onverlet de 
verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de met Commewijne River Lodges NV overeengekomen vergoeding/betaling gedurende de periode dat Commewijne River Lodges NV de uitvoering van haar 
verplichtingen heeft opgeschort. 

16.4. Door de opdrachtgever kan een overeenkomst uitsluitend worden opgezegd c.q. beëindigd ingeval Commewijne River Lodges NV na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke 
termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in 
redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst te laten voortduren. 

16.5. In geval de overeenkomst door Commewijne River Lodges NV wordt opgezegd/beëindigd wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Commewijne River Lodges NV recht op betaling van de volledige 
overeengekomen prijs alsook de eventuele (boete)rente(n) en kosten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

16.6. De opzegging/beëindiging dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

16.7. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk 
opzeggen/beëindigen en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Commewijne River Lodges NV nog niet is uitgevoerd.

16.8. Bedragen die Commewijne River Lodges NV voor de opzegging/beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd 
verschuldigd en worden op het moment van opzegging/beëindiging zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar.


17. Bewijs

Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Commewijne River Lodges NV 
beslissend.


18. Toepasselijk recht en geschillen

Algemene voorwaarden Commewijne River Lodges NV m.b.t. River Cruiser Mi Gudu en Plantage Resort Frederiksdorp. Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Commewijne River Lodges NV 
aangegane overeenkomsten is het [op] Surinaams recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Paramaribo. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Paramaribo, 11 januari 2017